कुमार, नागेन्द्र, कुमार, अनिल, AND कुमार, विनोद. " सर्वगुण-सम्पन्न- शहद" Krishi Kiran - कृषि किरण [Online], Volume 11(30 June 2021)